Wnioski po zebraniu z Mieszkańcami

W związku z zebraniem z przedstawicielami władzy samorządowej naszej gminy z mieszkańcami Osiedli: Krakowska i Piaski zostały złożone wnioski – wyartykułowane podczas dyskusji – do trzebińskiego Urzędu:

 • wniosek dot. utworzenia ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż torów kolejowych w kierunku Młoszowej i wejścia do Puszczy Dulowskiej;
 • wniosek dot. budowy kanalizacji sanitarnej końcowego odcinka ul. Mickiewicza;
 • wniosek dot. uzyskania informacji dot. terminu planowanej wymiany sieci wodociągowej i gazowej na terenie Osiedla Piaski;
 • wniosek dot. uzyskania informacji dot. terminu planowanej wymiany słupów oświetleniowych na terenie Osiedla Krakowska i Osiedla Piaski;
 • wniosek dot. przeniesienia słupa oświetleniowego z chodnika na pobocze w rejonie ul. Słowackiego 6 oraz z terenu prywatnego na pobocze drogi w rejonie ul. Żmirka 13;
 • wniosek dot. uzyskania informacji o zrealizowanych inwestycjach (oraz poniesionych wydatków) na terenie Osiedla Piaski i Osiedla Krakowska w latach 2015-2016, a także o planowanych inwestycjach na w/w terenach;
 • wniosek dot. uzyskania informacji o planowanym terminie wyburzenia budynku przy ul. Ochronkowej 36;
 • wniosek dot. odwodnienia terenów ul. Dworcowej;
 • wniosek dot. deratyzacji terenów gminnych i terenów wspólnoty w rejonie ul. Wiśniowej 2;
 • wniosek dot. pielęgnacji gałęzi drzew w rejonie ul. Wiśniowej 2 i 4;
 • wniosek dot. przycięcia gałęzi drzew w rejonie ul. Mickiewicza 21;
 • wniosek dot. przycięcia gałęzi dębu w rejonie ul. Kilińskiego;
 • wniosek dot. odwodnienia terenu przy ul. Ochronkowej (dawny plac targowy);
 • wniosek dot. wyażurowania zjazdu z ul. Ochronkowej w kierunku ul. Ochronkowej 35 celem ograniczenia zalewania posesji przez wody opadowe;
 • wniosek dot. zlikwidowania powtarzającego się zalewania posesji w rejonie ul. Słowackiego (zalewanie wodami z chodnika);
 • wniosek dot. wydzielenia przejścia dla pieszych w rejonie ul. Słowackiego (w rejonie posesji ul. Słowackiego 11);
 • wniosek dot. wyregulowania zasuw wodnych i studzienek kanalizacyjnych na terenie Osiedla Krakowska i Osiedla Piaski;
 • wniosek dot. wyczyszczenia studzienek kanalizacji burzowej na terenie Osiedla Krakowska i Osiedla Piaski;
 • wniosek dot. wyrównania zapadnięcia w rejonie ul. Kilińskiego 42 (studzienka gazowa);
 • wniosek dot. zabezpieczenia pustostanów na terenie Osiedla Piaski w związku z brakiem nadzoru i stwarzaniem zagrożenia;
 • wniosek dot. zabezpieczenia środków na odmalowanie kapliczki przy ul. Kościuszki 17;
 • wniosek dot. uzyskania informacji od firmy DREWLAND dot. dalszych planów względem usytuowanej na ich terenie zabytkowej Kapliczki Świętej Rodziny;
 • wniosek dot. uszczelnienia studzienek kanalizacji w rejonie końcowego odcinka ul. Kilińskiego i chodnika łączącego ul. Krakowską z ul. Kilińskiego celem zlikwidowania uciążliwego zapachu występującego w różnych okresach roku;
 • wniosek dot. regulacji gruntów pod stanowiskami kontenerowymi na terenie Osiedla Krakowska i zawarcia stosownych umów dzierżawnych celem ponoszenia odpowiedzialności za stan stanowisk.