Wokół planu zagospodarowania przestrzennego…

W związku z opracowaniem nowego planu przestrzennego terenu Śródmieście-Południe w Trzebini, wsłuchując się w głosy Mieszkańców, a także lokalnych przedsiębiorców i usługodawców, Przewodniczący Rady Osiedla „Piaski” Wojciech Hajduk wraz z Radą Osiedla przekazali do Urzędu Miasta w Trzebini (a konkretnie do Wydziału Architektury i Urbanistyki) następujące opinie i sugestie:

  • wyznaczenie strefy ochronnej między rejonem Strefy Aktywności Gospodarczej po dawnych Zakładach Metalurgicznych a zabudową jednorodzinną usytuowaną na terenie Osiedla Piaski w Trzebini – teren ul. Dworcowej a ul. Ochronkową, ul. Kościuszki i ul. Słowackiego;
  • wprowadzenie zapisów dot. terenów w Strefie Aktywności Gospodarczej po dawnych Zakładach Metalurgicznych mających na celu „zakaz lokalizacji w tym terenie przedsięwzięć zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko”;
  • wprowadzenie terenów przeznaczonych pod miejsca postojowe w rejonie Przedszkola Samorządowego nr 2 przy ul. Ochronkowej 16;
  • zmiana oznaczenia dla dz. 1972/2 i 33/5 obr. Trzebinia z terenów zielonych na tereny parkingu (miejsc postojowych);
  • wprowadzenie strefy ochronnej między infrastrukturą kolejową a infrastrukturą drogową, zwłaszcza w rejonie ul. Dworcowej i ul. Słowackiego;
  • wprowadzenie zapisów dot. terenów w rejonie ul. Kościuszki 43 jako zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
  • wyeliminowanie planowanego łącznika między ul. Słowackiego a ul. Żmirka;
  • zachowanie terenu przemysłowego jako produkcyjno-usługowego, by wspierać rozwój przedsiębiorczości na terenie obszaru objętego zmianą planu (dla działek: 796/114, 796/93, 795/127, 795/173, 795/74, 795/197);
  • utrzymanie zaproponowanego zagospodarowania terenów rekreacyjnych przy ul. Kościuszki i ul. Ochronkowej;
  • rozszerzenie zabudowy jednorodzinnej w rejonach już istniejącej zabudowy rodzinnej.

Mamy nadzieję, że przekazane sugestie zostaną uwzględnione w tworzonym właśnie planie zagospodarowania przestrzennego dla części naszego Osiedla.